Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VIYONA Nagels

1.1 Algemene voorwaarden: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VIYONA nagels en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deelnemer: De minimale leeftijd die VIYONA hanteert voor het zetten van kunstnagels is 17 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 17 jaar graag contact opnemen met VIYONA.

1.3 VIYONA is gevestigd te Driezum aan de van Sytzamawei 29 9114 RV en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 75672391.

2. Inspanningen VIYONA

VIYONA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. VIYONA zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan VIYONA melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VIYONA het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag VIYONA de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

3.2 VIYONA moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.

3.3 Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door VIYONA.

4. Betaling

4.1 VIYONA vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon, de gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 VIYONA vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

4.3 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

5.1 De cliënt voorziet VIYONA voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VIYONA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 5.2 VIYONA neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. VIYONA behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding

6.1 VIYONA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

6.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VIYONA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

7. Aansprakelijkheid

7.1 VIYONA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VIYONA is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

7.2 VIYONA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

8.1 VIYONA geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandelingen en de producten.

8.2 Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
  • De cliënt andere producten dan door VIYONA geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tiplijst niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
  • De cliënt jonger dan 18 jaar is.

9. Beschadiging en Diefstal

9.1 VIYONA heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

9.2 VIYONA meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

10.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van VIYONA.

10.1 VIYONA moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal VIYONA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien VIYONA en klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, zal VIYONA een onafhankelijke mediator inschakelen.

11. Nagel art

11.1 Indien VIYONA een voorbeeld toont van een aan te brengen nagel art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

11.2 Indien de cliënt de aangebrachte nagel art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan VIYONA. VIYONA mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in en om de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VIYONA het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

14.Recht

Op elke overeenkomst tussen nagelstudio VIYONA en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.